Veikartet for industrien i Grenland er klart

Veikart for klimapositiv industriregion er klart

Vår ambisjon er å nå nullutslipp fra Industrien innen 2040. I vår region har vi et CO2-utslipp på 2,4 millioner tonn, 20% av Norges totale utslipp fra industri.  I rapporten «Veikartet for en klimapositiv industri innen 2040» har Sintef, Periti og USN skissert løsninger og tiltak som industrien selv har identifisert at kan fjerne inntil 80% av disse utslippene.

 

Last ned rapporten her: «Veikartet for en klimapositiv industri innen 2040»

Her kan du også laste ned delrapportene: «Kartlegging av materialstrømmer» og «CCU».

«Grønn transportvei» publiseres snart.

 

Tiltak som vil gi reduksjon av utslipp:

  • Energieffektivisering og prosessoptimalisering
  • Innføre CCS i stor skala, overføring av teknolog fra Norcem til andre bedrifter
  • CCU, inkl. CO2 som innsatsfaktor for petrokjemisk industri
  • Elektrifisering av termiske prosesser, inkl. produksjon og bruk av hydrogen
  • Storskala utvikling av biobaserte og sirkulære prosesser
  • Tiltak langs verdikjeden (scope 3)
  • Tiltak for transportsektoren som del av det store bildet

I tillegg bør det gjøres en tidlig satsing på klimapositive teknologier:

  • DAC (Direct Air Capture) (e.g Norsk E-fuel)
  • Bio-CCS
  • Etablere et nasjonalt testsenter for klimapositiv teknologi

Selv når industriens identifiserte tiltak er gjennomført, gjenstår det fremdeles et estimert utslipp på 450 tusen tonn CO2 fra industrien i regionen. Dette må løses med hittil ukjent eller ikke tilgjengelig teknologi og ny virksomhet til regionen. Vi gleder oss til å jobbe videre med disse utfordringene!

Som en del av underlaget for Veikartrapporten er det gjennomført et delprosjekt på kartlegging av sidestrømmer, på CCU og på vare- og godstransporten i regionen.