Ny rapport om sirkulærøkonomi fra Prosess21

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe, som har vært satt sammen av deltagere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri. Et av Industrial Green Techs fokusområder er sirkulærøkonomi og vårt arbeid med dette blir brukt som case i rapporten. Ekspertgruppen har vært ledet av Katrine Næss fra vår medlemsbedrift Yara. Flere andre fra klyngen har også vært med på dette arbeidet.

Se filmen: Dette er sirkulærøkonomi

For norsk prosessindustri betyr en satsing på sirkulærøkonomi muligheter for grønn verdiskaping, økt eksport og styrket konkurranseevne. Ekspertgruppen for sirkulærøkonomi vektlegger blant annet tiltak for å skape et attraktivt marked for sirkulære produkter og risikodeling gjennom nye grønne finansieringsmodeller. I rapporten omtales en rekke konkrete eksempler fra prosessindustrien.

Gruppen fremhever særlig viktigheten av økt etterspørsel av miljø- og ressurseffektive produkter, offentlige innkjøp med strengere miljøkrav, harmonisering og forenkling av EU-regelverk, samt satsing på sirkulærøkonomi i det næringsrettede virkemiddelapparatet. De stiller seg også bak tidligere anbefalinger.

Ekspertgruppen forslår fire nye hovedgrep:

  • Økte avskrivingssatser for sirkulære prosjekter
  • Økt kunnskap om og kartlegging av materialstrømmer
  • Virkemidler for å redusere mengden farlig avfall
  • Radikal innovasjon (utvikling av teknologier som representerer en grunnleggende endring fra bedrifters eksisterende praksis, kunnskap, prinsipper og ideer)

I veikartet for en klimapositiv industriregion har vi kartlagt sidestrømmer i regionen. Vi jobber videre med sirkulære løsninger i industrien og for å bli en europeisk Hub for Circularity i 2021.

Rapporten kan lastes ned HER

Ekspertgruppens rapport vil bli presentert under årets PROSIN-konferanse som arrangeres 10-11. august. På denne konferansen presenterer vi vårt “Veikart for en klimapositiv industriregion innen 2040”, hvor sirkulærøkonomi vil være et viktig satsingsfelt fremover. Les mer om konferansen her.