HydrogenPro nytt medlem i IGT

HydrogenPro leverer grønt hydrogen til industrien, både til prosess- og raffineringsindustrien, samt til bruk som reduksjonsmiddel i stålindustrien. I tillegg jobber de mot varme- og kraftsektoren for å skape lagringsløsninger.

Selskapet, som ble grunnlagt i 2013, tilbyr store industrielle elektrolysesystemer for fremstilling av grønt hydrogen. De har som mål å være en verdensledende designer og leverandør av alkaliske elektrolyseteknologi og løsninger. Disse skal oppfylle de høyeste kravene til sikkerhet, pålitelighet og lang levetid til konkurransedyktige kostnader.

Jan Fredrik Garvik er en av aksjonærene i selskapet:

– Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling på lang sikt. På veien mot nullutslippsenergi er det mange som mener at hydrogen er verdens endelige drivstoffløsning. Vi er helt av den oppfatning at dette fremstår som det mest lovende markedet for grønt hydrogen, både på kort til middels sikt, også sett i et fullstendig livssyklusperspektiv.

 – Hvem er deres typiske kunder og hva hjelper dere disse med?

– Det er flere forretningsområder HydrogenPro satser og ser kan tilby et stort marked for salg av våre elektrolysemaskiner herunder ettersalgstjenester på veien mot nullutslippsenergi i fremtiden. Vi ser på flere strategiske mellomprodukter og de mange vekstmulighetene i tiden fremover som kan videreutvikle nye verdikjeder og skape mange nye grønne arbeidsplasser.

– Våre overordnede kundesegment er særlig innenfor: grønt hydrogen i prosessindustrien, raffineringsindustrien og bruk som reduksjonsmiddel i stålindustrien. Varme sektoren, og i kraftsektoren som lagringsløsning, vi satser og tilbyr våre tjenester. Vi har dyktige ingeniører, design- og byggekompetanse.

– Hvilke tendenser ser du i forhold til hva det kommer til å bli større behov for i nærmeste fremtid av kunnskap og tjenester innenfor deres fagområde?

 – Nyere mulighetsstudier har vist potensialet for hydrogenapplikasjoner. Og den betydelige nedgangen i kostnadene for vind- og solenergi har åpnet de gode utsiktene for storskalaproduksjon av grønt hydrogen mange steder.

– HydrogenPro er et industrirettet selskap og bruk av grønt hydrogen i prosessindustrien til fremstilling av ammoniakk, har et stort markedspotensial. I raffineringsindustrien vil vi også se betydelig vekst. Hydrogen kan også brukes som reduksjonsmiddel i stålindustrien. Øvrige anvendelser inkluderer produksjon av ulike syntetiske drivstoffer og strategiske kjemikalier, elektronikk og metall-legeringer og syntetiske næringsstoffer.

– I varme sektoren representerer og står naturgass og kull for en stor del av verdens energiforbruk. Konvergering av varemarkedet til hydrogen representerer et betydelig markedspotensial.

– I kraftsektoren kan hydrogen gå inn i en verdikjede for energilagring og til produksjon av kraft, enten ved bruk av brenselsceller eller som brensel i samfyrte naturgass/hydrogengasskraftverk. Lagring av energi i form av hydrogen har mange av de samme systemegenskapene som vannmagasiner og pumpekraftverk.

– Hydrogen har et stort potensial som drivstoff i transportsektoren. Spesielt innenfor transport på kjøl og innen syntetisk elektrodrivstoff til fly.