GREEN INDUSTRY CLUSTER STIFTET!

Onsdag 2. oktober ble den nye superklyngen Green Industry Cluster, Norway (GIC) stiftet på Herøya

De tre industrinettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriClusteret Grenland slår seg nå sammenGreen Industry Cluster Norway skal være en tverrfaglig og frittstående nettverksorganisasjon orientert spesielt mot   virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren (landbasert og offshore).

Visjonen for det den nye felles klyngen vil støtte oppunder visjonen utarbeidet for Arenaklyngen Industrial Green Tech med mål om å jobbe for en klimapositiv industriregion. Industribegrepet omfatter både landbasert industri og offshoreindustri.

Klyngens strategiske satsingsområder:

 • Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
  – Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.
  – Skape bærekraftig verdiskaping i bedriftene («fra fossilt til fornybart») inkludert felles utvikling av grønn teknologi og industriell sirkulærøkonomi)
  – Utvikle utstrakt industriell sirkulærøkonomi mellom bedriftene i regionen – (øke gjenbruk/videreforedling av bistrømmer)
  – Sikre tilstrekkelig langsiktig engasjement og finansiering fra deltakerne
 • Forskning, innovasjon og utvikling
  – Utvikle og ta i bruk ny teknologi/digitalisering – «Kunstig intelligens»
  – Bidra til bedriftenes innovasjonskraft og verdiskaping gjennom økt samarbeid
  – Bidra til økning av FoUoI-prosjekter i regionen
 • Kompetanseheving/-utvikling og deling
  – Tettere samarbeid bedrift til bedrift og mellom bedriftene og akademia/FoUoI aktører
  – Bidra til økning av både fagutdanning og høyere relevant utdanning for å sikre kvalifisert arbeidskraft til bedriftene
 • Effektivisering, økt konkurransekraft
  – Utvikle og utveksle god praksis på tvers av bedriftene
  – Gi bedriftene bedre muligheter for å ta i bruk ny teknologi
  – Skape flere og større samarbeid mellom bedriftene i nettverket for å få større konkurranseflate
  – Øke knoppskyting og nyetableringer i regionen
  – Tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter til bedrifter i nettverket
 • Synlighet og profilering
  – Styrke nettverkets posisjon inn mot offentlig virkemiddelapparat regionalt og nasjonalt
  – Bidra til aktivt eksternt engasjement og markedsorientering blant bedriftene
  – Bidra til å øke stoltheten av industri i regionen og fremme av sammenhengen mellom industriell vekst og velferd for å:
  * tiltrekke relevant arbeidskraft til bedriftene
  * bidra til å sikre aksept for industriens bærekraft (landbasert og offshore)

På stiftelsesmøtet var det også klyngens første workshop i grupper om kompetansegruppene i klyngen. Gruppene HMS, Teknologi, Kontinuerlig forbedring og FoUoI diskuterte hvordan denne gruppen skal jobbe videre og oppnå resultater.

Vi vil takke alle deltakere som stilte opp, tidligere styremedlemmer og alle våre medlemsbedrifter som har vært positive til denne prosessen.

Vi gleder oss til å få fart på GIC og jobbe for å støtte Industrial Green Tech med å bli verdens første klimapositive industriregion! DET ER NÅ DET STARTER!