Viktige utlysninger som kommer i EU

Green Deal-utlysning

Disse utlysningene er et utkast, så det kan fortsatt komme endringer. De endelige utlysningstekstene vil etter planen komme i september, og disse vil ha søknadsfrist i siste halvdel av januar 2021.

Det er noen utlysninger som kan være av interesse for Industrial Green Techs medlemsbedrifter.

Innenfor Area 3 «Industry for a Clean and Circular Economy» kan begge utlysningene være aktuelle:

Innen Area 5 «Sustainable and Smart Mobility» er det også en utlysning som kan være interessant:

Les mer: H2020 Green Deal Webinar

Horisont Europa

Det har også kommet noen pekere på hva som kommer i Horisont Europa fra 2021.

Det er et ganske omfattende dokument som dekker alle områder innen Horisont Europa.

Det inneholder det vi vet per dags dato. Mer info vil komme på sensommeren eller tidlig høst når de første utkastene til utlysninger kommer.

Det er foreløpig veldig grovkornet, men kan gi noen indikasjoner på hva som kan komme i det neste programmet.

Utlysningene for samarbeidsprosjekter vil komme innenfor 6 tematiske områder (kalt «clusters»).

Av disse er det tre som kan være aktuelle for IGT-bedrifter:

Cluster 4 – Digital, Industry, Space

Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility

Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Noe av det som er nevnt er blant annet:

  • sirkulære industrier
  • karbonfangst, -bruk og -lagring
  • bruk av informasjonsteknologi i industri
  • mindre bruk av kjemikalier og rensing av kjemikalier og legemidler
  • jordhelse
  • multimodale transportløsninger for gods
  • tiltak mot plastforsøpling av hav, innsjøer etc.

I tillegg vil en del midler kanaliseres gjennom såkalte «partnerships». SPIRE, som IGT er medlem av, er en av dem som foreslås videreført (under navnet Carbon Neutral and Circular Industry)

Les mer: Orientation strategic plan Horizon Europe